Posts

BARF-Mythos #3: Rohes Fleisch macht Hunde krank

Happy Birthday Bayo!

BARF-Mythos #2: Barfen sei zu teuer

BARF Mythos #1: zu viel Fleisch, zu viel Eiweiß